Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie poznańskim. Jak uzyskać pomoc podczas pandemii?

W związku z pandemią koronawirusa zmieniły się zasady w udzielaniu darmowej pomocy prawnej organizowanej przez powiat poznański.

Nadal, do odwołania zawieszona jest możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej.

W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. 

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy przesłać na adres: pomocprawna@powiat.poznan.pl skan podpisanego wniosku o potrzebie uzyskania porady.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu można złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Poznaniu należy podać: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), przyczynę odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia.

Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej można przekazać:

pod numerem telefonu: 61 8410 797

na adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl

lub listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

Wzór wniosku o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania TUTAJ

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

1.       Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2.       Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3.       Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

4.       Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone w zakładce „Rejestracja na wizytę”.

5.       Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (obowiązkowe posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym z symbolem R), które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone w zakładce „Rejestracja na wizytę”.

Przeczytaj również

Popularne