Radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2021 rok

Podczas ostatniego posiedzenia w 2020 roku na sesji Rady Miasta i Gminy Buk, bukowscy radni jednogłośnie zatwierdzili budżet na 2021 rok. Głosowanie poprzedziły dyskusje podczas wspólnego posiedzenia gminnych komisji oraz na samym posiedzeniu w dniu 29.12.2020 na którym przeprowadzono głosowanie.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 80 458 735,89 zł, z tego:
– dochody bieżące  w kwocie 65 767 217,24 zł,
– dochody majątkowe w kwocie 14 691 518,65 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16 969 191,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
2) dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 122 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 732 799,89 zł

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 89 102 219,89 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 63 842 791,65 zł,
2)  wydatki majątkowe w 2021 r. w wysokości 25 259 428,24 zł,
zgodnie z  załącznikiem Nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16 969 191,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) wydatki związane z realizacje zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przekazane w wysokości 122 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) wydatki i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 993 029,80 zł,
4)  wydatki majątkowe  w wysokości 25 259 428,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie  8 643 484,00 zł planuje się pokryć z emitowanych papierów wartościowych, pożyczek i środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem  Nr 6.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11 143 484,00 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 6.

§ 5.  Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości  2 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 6.

§ 6.  Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10 574 020 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2 000 000 zł.

§ 7.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.  Określa się plany:
1) dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 :
–  dochody  255 010  zł,
–  wydatki   255 010  zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Buk do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
– na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości  2 000 000 zł.
2)  dokonywania zmian w budżecie polegającym na przeniesieniach w planie wydatków między grupami paragrafów i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF.
3)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,

§ 10.  Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości  2 000 000 zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290 000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
1) w  programie profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 280 000 zł,
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości  10 000 zł,

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 90 000 zł,
2) celowe w wysokości 253 709,74 zł,
z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Wyodrębnia się środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 17.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolski.

Przeczytaj również

Popularne