W czwartek sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informujemy, że w czwartek 25 czerwca 2020 r. o godz.17:00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się XIX sesja Rady Miasta i Gminy Buk.
Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.

1/ Otwarcie  sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2/ Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji z dnia 14 maja 2020 r.

3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.

2/ Przedstawienie Raportu o stanie Miasta i Gminy Buk za rok 2019.

3/ Debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Buk.

4/ Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Buk z wykonania budżetu
 za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:

   a/ przedstawienie sprawozdania;

   b/ przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego;

   c/ odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk o wykonaniu budżetu   Miasta
       i Gminy Buk za 2019 rok wraz z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta
       i Gminy Buk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;

   d/ odczytanie Uchwały Nr SO.-0954/44/16/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za rok 2019 wraz
z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami;

   e/ odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
i Gminy Buk w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

   f/ przedstawienie opinii komisji rady.

5/ Przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Buk za 2019 rok.

6/ Dyskusja nad sprawozdaniami.

7/ Sprawdzenie zdolności uchwałodawczej.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/ Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

2/ Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. 3/ Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

4/ Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości.

5/ Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonych w Buku.

6/ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego parku przemysłowego w Niepruszewie.

7/ Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości.

8/ Udzielenie dotacji podmiotowi leczniczemu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Poznaniu.

9/ Udzielenie dotacji podmiotowi leczniczemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.

10/ Zmiana Uchwały Nr XIV/116/2019 Rady Miasta i Gminy Buk  z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2020 rok.

11/ Zmiana Uchwały Nr XIV/115/2019 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2020-2026.

IV.   Interpelacje i zapytania.

V.     Oświadczenia radnych.

VI.   Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VII.  Komunikaty.

VIII. Zakończenie.

Przeczytaj również

Popularne