Wielka farma fotowoltaniczna ma wyrosnąć pod oknami mieszkańców

Niepokojące informacje płyną z Dobieżyna, gdzie jedna z firm zajmujących się fotowoltaniką chce wybudować wielką farmę, która rozpoczynać się będzie... 3-4 metry od granicy działek a budowle będą miały zabudowę w wysokości 4m. Gmina Buk sprzedawała w tamtym rejonie działki pod budownictwo jednorodzinne, jednak brak planu powoduje (budowa na podstawie otrzymanych warunków zabudowy), że każdy może zrobić co chce na swojej działce, zgodnie z obowiązującym prawem. w wyniku tego najbardziej poszkodowane są właściciele działek 400/18 i 400/19 gdzie na całym boku swojej działki mają mieć wspomniane instalacje.
Zapoznając się z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) dowiadujemy się, że ... najbliższa zabudowa istniejąca jest oddalona od inwestycji o 80 m, jednak nie uwzględnia już wydanych przez gminę warunków zabudowy dla działek 400/19 400/20 400/19 400/21 i 200/17. Na zdjęciach pokazane jest jak farma pięknie komponuje się z otoczeniem jakiegoś budynku jednak tutaj jest oddalony więcej niż 4 m a na innych fotografiach nie ma w ogóle żadnych zabudowań. Warto również dodać, że dochodzi tutaj do kumulacji farm, bowiem właściciel działek nr 432 i 433/1 (sąsiadująca) też występuje o warunki zabudowy i podobnie słyszy się w temacie działki 395.

Co powstanie farmy w tym miejscu i na takich warunkach powoduje dla właścicieli działek sąsiadujących? Same problemy, bowiem oprócz spadku wartości nieruchomości, właściciele działek jeszcze niezabudowanych nie otrzymają już prawdopodobnie warunków na zabudowę.

Sprawa jest w toku a burmistrz jeszcze nie wydał decyzji o warunkach zabudowy. Będziemy interweniować w tej sprawie. Poniżej treść pisma właścicieli działek sąsiadujących z planowaną budowlą do burmistrza Pawła Adama.

 

Po zapoznaniu się z przekazaną mi w dniu 26 stycznia 2021 roku Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia dla zadania pn. „Budowa w obrębie Dobieżyn, gmina Buk elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 12 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą  towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi
i stacjami elektroenergetycznymi”
, składamy kategoryczny

S P R Z E C I W

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji mającej polegać na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr. ewid. 422/3,422/6 i 422/8 obręb Dobieżyn w miejscowości Dobieżyn, gmina Buk, powiat poznański, woj. wielkopolskie, w formie,  jakiej zostało to przedstawione
w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, którą opracował Pan drinż. M. Sikorski (opracowaniem z dnia 10.07.2020 r.).

U Z A S A D N I E N I E

 1. Teren przeznaczony na zlokalizowanie farmy fotowoltaicznej(opisany w komparycji niniejszego sprzeciwu- pomiędzy drogą wojewódzką nr 306ul. Stęszewską, a ulicą Bukowską w miejscowości Dobieżyn) nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), natomiast zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań
  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Buk jego przeznaczeniem są tereny rolnicze, zgodnie z wyrysem dołączonym ww. opracowania stanowiącego trzon późniejszych aktów prawa miejscowego. Wobec powyższego, jako nabywca nieruchomości bezpośrednio przylegającej do planowanej inwestycji (co potwierdza zaliczenie mojej osoby jako strony w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla niniejszej decyzji), w momencie nabycia przedmiotowej nieruchomości, posiadając wiedzę na podstawie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz analizując potencjalne sąsiedztwo od strony północno-wschodniej (obszaru inwestycji) na podstawie obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Buk, nie brałem pod uwagę tak silnie zmieniającego lokalny krajobraz sąsiedztwa, ponieważ w żaden z dokumentów planistycznych, a tym bardziej aktów prawa miejscowego nie dopuszczał lokalizacji planowanego przedsięwzięcia w bezpośrednim sąsiedztwie mojej nieruchomości.
 2. Planowana i mająca zostać zrealizowana w oparciu o wydaną przez Gminę Buk decyzję
  o warunkach zabudowy inwestycja, która zlokalizowana ma być na 3 nieruchomościach gruntowych o przeznaczeniu rolnym (zgodnym z obowiązującym Studium) o łącznej powierzchni ponad 6,4 ha, a następnie nawet 10 ha,  znacznie zmieni lokalny krajobraz (typowo rolniczy), jak również będzie miała poważy wpływ na lokalną akumulację termiczną w miejscu jej największej absorbcji (inwestycji), co bezpośrednio wpłynie na sąsiadujące z inwestycją lokalne gospodarstwa rolne,  jak również istniejącą i planową w ramach obowiązującego MPZP zabudowę jednorodzinną w miejscowości Dobieżyn. Wobec tak istotnego w mojej ocenie wpływu na istniejącą i planowaną w ramach obowiązujących aktów prawa miejscowego zabudowę, oraz mając na względzie rozmiar i charakter całej inwestycji, proces lokalizacyjny przedmiotowej farmy winien zostać uwzględniony zarówno poprzez aktualizację Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Buk, jak również usankcjonowany poprzez stosowny akt prawa miejscowego w postaci Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dzięki czemu w procesie planistycznym jak, również na etapie lokalizowania przedmiotowej inwestycji na terenie miejscowości Dobieżyn, umożliwiono by udział wszystkich stron bezpośrednio i pośrednio objętych oddziaływaniem tejże na lokalny krajobraz i pokrewne czynniki z niej wynikające. Zatem, zamiast wydawać warunki zabudowy na 10 ha (KIP – str. 65), Gmina powinna wywołać Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który jako akt prawa miejscowego określi przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także być może rozmieszczenie inwestycji celu publicznego (o taki sposób działania wielokrotnie apelował radny – pan Tomasz Plewa).

Niestety wobec powyższego, na tym etapie postępowania administracyjnego uznany, jako strona w toczącym się postępowaniu nie mam innych możliwości, jak tylko sprzeciw wobec planowanym zamierzeniom inwestycyjnym inwestora.

 

 1. Pomijając już fakt lokalizacji inwestycji na użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem
  w Studium gruntach rolnych, trwale zmieniającej lokalny krajobraz miejscowości oraz nie mając żadnego wpływu na jej ponad przeciętny rozmiar względem innych występujących
  w obszarze analizy urbanistycznej obiektów budowlanych, zwracam uwagę na fakt,
  iż w przedłożonej,  jako dokument do postępowania ze strony inwestora Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, błędnie została określona odległość planowanych instalacji od najbliżej zabudowany (wg obecnego zapisu w KIP - pkt 2.1 wynosi ona 80 m do najbliższego istniejącego zabudowania). Jest to świadomy zabieg mający na celu zintensyfikowanie powierzchni zabudowy pod inwestycje, bez uwzględnienia docelowego charakteru nieruchomości przyległych bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją. Nieruchomość moja jak, również innych właścicieli, którzy nabyli przedmiotowe nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego od Gminy Buk, są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną. Wobec czego podczas określania zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji, jak również przy określaniu jej odległości autor opracowania winien przyjąć, iż pomimo braku dotychczas istniejącej zabudowy jednorodzinnej w najbliższym sąsiedztwie, takowa będzie tam zrealizowana. Dlatego też podczas określania rozmieszczenia paneli słonecznych, przewodów i całej towarzyszącej inwestycji infrastruktury inwestor, jak również organ prowadzący decyzję w przedmiotowej sprawie winien przyjąć a priori, iż wskazywane przez inwestora odległości winny się odnosić bezpośrednio do linii rozgraniczających nieprzekraczalną linię zabudowy nieruchomości przyległych bezpośrednio do działek objętych inwestycją (stanowią one integralną część MPZP i mają charakter ogólnodostępny- BIP), uwzględniając również ich charakter i dostosowując odległość, powierzchnię oraz rozmieszczenie urządzeń w sposób nienarażający bezpośredniego sąsiedztwa inwestycji na dyskomfort, uciążliwości termiczne, wizualne oraz  wszelkie inne nie wymienione w powyższym, a pośrednio bądź bezpośrednio związane z inwestycją. W związku z faktem, iż inwestor nie przyjął docelowej zabudowy nieruchomości bezpośrednio przyległych do planowanej inwestycji, odnosząc się jedynie do stanu istniejącej zabudowy wnoszę sprzeciw wobec powyższego zamierzenia.
 2. Wydanie przez Gminę Buk decyzji określającej warunki zabudowy dla ww. zamierzenia inwestycyjnego, a w ślad za tym realizacja farmy w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej znacznie wpłynie na atrakcyjność oraz ceny nieruchomości w obszarze oddziaływania inwestycji, wobec czego podjęte zostaną wszelkie kroki formalno-prawne w stosunku do sprzedającej nieruchomość Gminy Buk, jak również w stosunku do inwestora zamierzenia inwestycyjnego celem zmiany bądź znaczącego jego ograniczenia rozmiarów planowanej inwestycji, lub uzyskania rekompensaty tytułem utraconej wartości nieruchomości na skutek realizacji inwestycji.
 3. Działki o nr 400/19; 400/20; 400/21; 400/17; 400/18; 400/16; 400/15 i 400/22, będące
  w bezpośrednim obszarze oddziaływania planowanej inwestycji (KIP – załącznik nr 1), są przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i sprzedawane były przez Gminę Buk
  z zapewnieniem, że w/w tereny są przeznaczone właśnie do tego celu.

Brak MPZP umożliwia wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla sąsiednich działek praktycznie na dowolny cel, zgodnie z istniejącym prawem. Dochodzi wówczas do takich sytuacji konfliktowych jak ta, że nieruchomości na które zostają wydane zgody na budownictwo mieszkaniowe nagle mogą graniczyć z obiektami przemysłowymi, bo tak trzeba by było nazwać planowaną inwestycję.

 

 1. Załączone w KIP-ie przez autora opracowania fotografie zrealizowanych podobnych inwestycji wyraźnie pokazują, że zabudowa mieszkaniowa jest znacznie oddalona od farm lub nie ma jej w ogóle. W przypadku inwestycji w Dobieżynie planuje się ją tuż za płotami zabudowań mieszkalnych.
 2. Sam autor KIP-u przyznaje, że w bezpośrednim sąsiedztwie lub w jego pobliżu planuje się realizacje kolejnych farm (kumulacja – KIP str. 65 pkt. 13).  Czy nie jest zatem obejściem obowiązującego prawa ocena inwestycji i ich wpływu na ludzi i otoczenie pojedynczo ? Być może należy poddać ocenie oddziaływania na środowisko cały kompleks farm ? Tu także należy wskazać zaniedbania Gminy i brak planów zagospodarowania terenu oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy na tak duży obszar.
 3. Zagrożeniem dla sąsiadującej z inwestycją zabudowy mogą być stacje transformatorowe
  i kontenerowe stacje elektroenergetyczne. Nie mamy wiedzy o ich lokalizacji względem zabudowy mieszkaniowej. Powinny być zlokalizowane tak, aby ich oddziaływanie na środowisko było znikome dla sąsiadujących mieszkańców.
 4. Autor KIP-u pisze na stronie 21, że na obecnym etapie nie ma możliwości rozstrzygnięcia jaki typ paneli będzie faktycznie montowany, ale opisuje ten najlepszy, najnowszy
  i najbezpieczniejszy wariant paneli bezołowiowych. A jeżeli inwestor zamontuje inne ? Ołowiowe ? Czy będzie to zagrożenie dla ludzi i środowiska ?

 

W związku z powyższym wnoszę o:

1). Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania i wątpliwości;

2). Nie wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  a zamiast tego wywołanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jako aktu prawa miejscowego, dla obszaru obejmującego planowaną budowę farm fotowoltaicznych na terenach położonych  pomiędzy DW nr 306 – ul. Stęszewska a ulicą Bukowską w Dobieżynie.

3). Zlokalizowanie inwestycji w sposób nie kolidujący z planowaną zabudową mieszkaniową, zgodną z wydanymi w 2020 roku decyzjami o warunkach zabudowy dla działek: 400/19; 400/21; 400/20 ;400/17 oraz pozostałymi,

4) pisemne wskazanie i wgląd do przeprowadzonej analizy urbanistycznej podobnych obiektów budowlanych znajdując się w obszarze analizy i stanowiących podstawę do wydania zgody na lokalizację wnioskowanych na wskazanych w postępowaniu nieruchomościach.

 

Mając powyższe na uwadze wnioskuję o przyjęcie w/w uwag podczas podejmowania decyzji o sposobie realizacji inwestycji.

Jednocześnie oświadczam, że nie podważam  konieczności powstawania alternatywnych źródeł energii elektrycznej, jednak ich lokalizacja musi uwzględniać także istniejący sposób zagospodarowania terenu oraz być w zgodzie z  zasadami współżycia społecznego a także nie naruszać dóbr osób trzecich. 

Nadmieniam, że wykorzystam wszystkie możliwości, jakie dają przepisy prawa, by doprowadzić  do skutecznego wyegzekwowania powyższych uwag a także rozważę podjęcie innych kroków,  do protestów włącznie.

Otrzymują:

 1. Adresat.
 2. a/a.

Do wiadomości:

 1. RDOŚ Poznań.
 2. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk.
 3. Sołtys wsi Dobieżyn.
 4. Gazeta Bukowska.

Przeczytaj również

Popularne