Czy gmina Buk dołączy do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"?

Podczas wczorajszej nadzwyczajnej sesji, bukowscy radni podjęli uchwałę o zamiarze przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT". Po opuszczeniu związku GOAP, który będzie likwidowany, gmina Buk prawdopodobnie dołączy do tego związku.
Co to dla nas oznacza? Na pewno podwyżki dla mieszkańców bloków, bowiem zgodnie z informacjami ze strony internetowej Selektu:

I.    Nieruchomości zamieszkałe

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą miesięczną płatną  z dołu, do końca każdego miesiąca kalendarzowego i stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi: 27,00 zł miesięcznie od mieszkańca,

Istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi: 2,00 zł miesięcznie od naliczonej opłaty miesięcznej. (Obowiązek złożenia nowej deklaracji)

II.    Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest rocznym ryczałtem płatnym do końca czerwca każdego roku.

Stawka płaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 169,00 zł. za rok od nieruchomości

 III.    Opłata podwyższona

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny nakładana będzie w drodze decyzji administracyjnej opłata podwyższona w wysokości:

  1. Nieruchomości zamieszkałe: 54,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
  2. Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 338,00 zł za rok od nieruchomości

 Obecna stawka, którą płacimy to (info strona internetowa GAOP):

  • do 4 lokali mieszkalnych w budynku - 28 zł za osobę
  • powyżej 4 lokali mieszkalnych w budynku- 25 zł za osobę.

Z drugiej strony, biorąc pod uwagę realia, nie mamy za dużego wyboru, bowiem czasu bardzo mało, ewentualne koszty dla gminy w przypadku własnego działania spore, ale też trzeba myśleć o poziomach recyklingu nałożonych przez UE. Reasumując, to chyba na chwilę obecną jedyne wyjście, które na zarówno wady, jak i zalety.

Przeczytaj również

Popularne