fb
Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Harmonogram odbioru odpadów.

Wszelkie informacje związane z odbiorem odpadów będą na bieżąco zamieszczane na stronie w dziale: Strefa Mieszkańca/Urząd Miasta i Gminy Buk/Selekt – Centrum Zagospodarowania odpadów.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku Miasto i Gmina Buk staje się członkiem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu (adres strony: www.selekt.czempin.pl), który przejmie obowiązki miasta i gminy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” objęte są nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (np. domki letniskowe).

Załączniki:

 1. Informacja dla mieszkańców

  Informacja dla właścicieli nieruchomości dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po 1 stycznia 2022 r.

   

  Burmistrz Miasta i Gminy Buk informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 roku Miasto i Gmina Buk będzie członkiem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” z siedzibą w Czempiniu (adres strony: www.selekt.czempin.pl), który przejmie obowiązki miasta i gminy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

  Systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” objęte są nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (np. domki letniskowe).

  Obowiązki właścicieli/zarządców nieruchomości, na których powstają odpady komunalne:

  1) Nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

  Właściciel nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością - zgodnie z ustawą z dnia         13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) musi złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku (ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk).

  Deklaracje będą przyjmowane w następujących godzinach: w poniedziałki: 800-1500,                      od wtorku do czwartku: 700-1300, w piątki: 700-1200. 

  Deklarację należy wypełnić czytelnie. W przypadku współwłasności (mąż i żona), współwłasności ustawowej małżeńskiej, w deklaracji należy wskazać dwa numery pesel oraz deklaracja musi być podpisana przez dwóch współwłaścicieli. Po rejestracji deklaracji w Biurze Związku, każdy właściciel nieruchomości otrzyma z Biura Związku indywidualny numer konta bankowego, na który od dnia 1 stycznia 2022 roku będzie wnosił opłaty za gospodarowanie odpadami. Do nowego rachunku bankowego dołączona zostanie informacja o zasadach segregacji.

  W przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty wynosi 35,00 zł od osoby na miesiąc. Zadeklarowaną miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić przelewem do końca każdego bieżącego miesiąca, począwszy od stycznia 2022 roku.

  Właściciele nieruchomości rekreacyjnych opłatę będą wnosić w formie ryczałtu za rok, bez względu na liczbę dni korzystania z danej nieruchomości w roku w wysokości 191,00 zł,                   z płatnością do końca czerwca każdego roku.

  2) Nieruchomości niezamieszkałe (działalności gospodarcze np. sklepy, firmy, urzędy, szkoły, przedszkola, hotele, rodzinne ogrody działkowe)

  Właściciel/zarządca takiej nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy cywilnoprawnej od 1 stycznia 2022 roku na odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych, z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie działania Związku. Wykaz firm dostępny jest na stronie internetowej                                                                        Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Związku, w zakładce „ochrona środowiska”                                                                         https://czo-selekt.biuletyn.net/?bip=1&cid=1036.  Kopię zawartej umowy bądź jej skan należy niezwłocznie po jej zawarciu przesłać do Biura Związku (adres do korespondencji: 64-020 Czempiń, ul. Kościańskie Przedmieście 2B, adres mailowy: checik@selekt.czempin.pl).

  Właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie składa deklaracji o wysokości opłaty                     za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   

  3) Nieruchomości mieszane

  Właściciele/zarządcy nieruchomości mieszanych tj. takich, na których znajduje się zarówno mieszkanie i sklep lub warsztat, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi załączonej do niniejszego pisma, dotyczącej tylko części zamieszkałej. Natomiast na część niezamieszkałą (np. sklep, warsztat mieszczące się w tym budynku) mają obowiązek zawrzeć umowę cywilnoprawną od 1 stycznia 2022 roku na odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych i postępować tak jak w przypadku nieruchomości niezamieszkałych opisanych powyżej.

   

  Właścicieli/zarządców i mieszkańców nieruchomości, na których powstają odpady komunalne obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku  na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”, także nieobjętych systemem odbioru. Regulamin dostępny jest na stronie www.selekt.czempin.pl, w BIP                                                 https://czo-selekt.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_02/BIPOLD001940/1940.pdf 

  Każdą z tych nieruchomości, właściciel/zarządca/administrator ma obowiązek wyposażyć          w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Związek nie zapewnia żadnych pojemników, natomiast w ramach opłaty dostarcza mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych (za pośrednictwem firmy wywozowej świadczącej usługę odbioru odpadów komunalnych) worki do zbiórki selektywnej tworzyw sztucznych, papieru i szkła.

 2. Informacja – pojemniki

Informujemy, że od dnia 27.12.2021 r. pracownicy firmy EKO-WEST, która w ramach umowy ze Związkiem Międzygminnym ,,Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT będzie odbierać odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz działek rekreacyjnych po 1 stycznia 2022 r., będą dostarczać na nieruchomości harmonogramy odbioru odpadów na 2022 rok wraz z workami na odpady segregowane oraz ulotkami informacyjnymi dotyczącymi segregacji odpadów.

Jednocześnie informujemy, iż pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 l oraz 240 l, które zostały dostarczone na nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej przez firmę świadczącą usługę w ramach obowiązującej obecnie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pozostaną na Państwa nieruchomościach.

 1. Ulotka informacyjna: strona 1  strona 2
 2. Harmonogram odbioru odpadów
  Harmonogram I
  Harmonogram II
 3. Regulamin PSZOK

Poza odbiorem odpadów w wymienionych w harmonogramie terminach, można oddać bezpłatnie określone frakcje odpadów (patrz – regulamin powyżej) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Buku przy ul. Przemysłowej 10.

PSZOK służy tylko mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych.

Godziny otwarcia:wtorek
7:00-17:00
piątek 7:00-17:00
sobota 8:00-14:00

Przeczytaj również
Popularne