fb
Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Oświadczenie Burmistrza

Drodzy Mieszkańcy,

kategorycznie zaprzeczam kłamliwym i oszczerczym informacjom o rzekomych zamiarach sprzedaży starego wodociągu. Ponadto wyjaśniam, że nigdy nie było takich zamiarów. Wszelkie działania podejmowane przeze mnie, jak i przez Urząd mają na celu zabezpieczenie interesu mieszkańców gminy, w tym lokatorów zajmujących mieszkania w zabytkowym kompleksie wodociągowym.

A teraz fakty, które pokazują, że konsekwentnie realizujemy działania w tym kierunku.

Członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 24.06.2020 r. w składzie Tomasz Giełda, Wojciech Dudkiewicz i Dariusz Pańczak po zapoznaniu się z otrzymaną dokumentacją oraz po prowadzeniu dyskusji podjęli następujące stanowisko: „zgodnie z wykonaną Ekspertyzą Techniczną w sprawie oceny stanu technicznego ścian i dachu wieży ciśnień Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku i jej lokalizacją pomiędzy dwoma budynkami mieszkalnymi pod adresami: ul. Dobieżyńska nr 70 i Dobieżyńska nr 72 zasadne jest podjęcie działań przeniesienia najemców lokali do innych mieszkań z uwag na zapewnienie im bezpieczeństwa. W budynkach mieszkalnych obecnie znajduje się 7 rodzin (7 lokali mieszkalnych)”. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, już trzy miesiące wcześniej przed posiedzeniem Społecznej Komisji Mieszkaniowej urząd zaproponował mieszkańcom inne lokale. W dniu 07.04.2020 r. do lokatorów mieszkających pod w/w adresami zostały wysłane pisma, w których poinformowano, że „(…) w związku z pogarszającym się stanem technicznym budynków zlokalizowanych w Buku, przy ul. Dobieżyńskiej 70 i 72, Miasto i Gmina Buk rozważa możliwość przydziału Państwu innego mieszkania. Pierwszym etapem postępowania w tej sprawie jest wypełnienie przez Państwa dokumentów dołączonych do niniejszego pisma: deklaracji o wysokości dochodów za okres trzech pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składa się deklarację; oświadczenie o stanie majątkowym, oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości”.

Podsumowując, w chwili obecnej zły stan techniczny wieży wodociągowej zagraża mieszkańcom zajmującym lokale w zabytkowym kompleksie wodociągowym. Zarządca wieży ciśnień, czyli Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów remontu wieży ciśnień. W związku z powyższym zarówno kierowany przeze mnie Urząd oraz Społeczna Komisja Mieszkaniowa, zdecydowały o poszukiwaniach bezpiecznych lokali dla dotychczasowych mieszkańców zabytkowego kompleksu wodociągowego.

Kategorycznie zaprzeczam jakoby gmina planowała sprzedać zabytkowy kompleks wodociągowy w skład którego wchodzą: wieżą ciśnień i budynki mieszkalne. Wręcz przeciwnie! Gmina poszerza swój zakres posiadania w rejonie starej wieży ciśnień, z uwagi na ujęcia wody, z których korzysta zlokalizowana obok Stacja Uzdatniania Wody z 2017r. Dowodem na to jest podjęcie na XXVII sesji Rady MiG Buk w dn. 30 marca 2021 r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Dzięki wymianie działek sąsiadujących z wodociągiem gmina uzyskała możliwość wykorzystania nabytych gruntów z przeznaczeniem na tereny zielone z infrastrukturą towarzyszącą. Przypomnę, że na 15 radnych obecnych podczas głosowania 12 głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu: Wojciech Dudkiewicz, Tomasz Giełda, Michał Korbas. Informacje na ten temat były publikowane w „Kosynierze Bukowskim” https://buk.gmina.pl/wp-content/uploads/2021/04/Kos-2021-04.pdf  oraz na stronie internetowej gminy: https://bip.buk.gmina.pl/a,17560,rok-2021.html

            Gmina zamierza uratować zabytkowy kompleks wodociągowy oraz urządzić nowe tereny zielone w jej pobliżu. Z uwagi na duże koszty z tym związane będzie szukać środków zewnętrznych na realizację tych zamierzeń. W odpowiedzi na zapytanie Pana posła Adama Szłapki z dnia 26.10.2021 r. dotyczące udzielenia informacji na temat inwestycji i projektów na terenie Miasta i Gminy Buk, które można by sfinansować z udziałem środków budżetu państwa wskazaliśmy między innymi na „Utworzenie zielonej strefy rekreacyjnej wraz z rewitalizacją zabytkowej wieży ciśnień w Buku; szacowany koszt realizacji zadania inwestycyjnego – 20 mln zł” (pismo z dnia 18.11.2021r.). Podobnie w odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 08.10.2021r., które zwróciło się do nas z prośbą przygotowania propozycji potencjalnych projektów, które mogłyby zostać dofinansowane w nowej perspektywie finansowej ZIT w dziale „środowisko” wskazaliśmy zdanie inwestycyjne „Utworzenie zielonej strefy rekreacyjnej wraz z rewitalizacją zabytkowej wieży ciśnień w Buku; szacowany koszt realizacji zadania inwestycyjnego – 20 mln zł (pismo z dn.18.11.2021r.).

Z informacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w gminie przygotowanych przez Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku Tomasza Stawickiego na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych w dniu 22.04.2022 r. wynika, że „budynek wieży ciśnień w Buku wraz z galerią filtrów, należy przekazać gminie na podstawie stosownej umowy, gdyż jego pilny remont wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Należy stwierdzić, iż znajdujący się w wieczystym użytkowaniu ZGK budynek wieży ciśnień przy ul. Dobieżyńskiej w żadnym zakresie nie jest przydatny ZGK do prowadzonej przez Spółkę działalności. Wymaga podkreślenia, co było już wcześniej sygnalizowane, iż wieża znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Koniecznym jest znalezienie przez władze Miasta i Gminy Buk nowej koncepcji zagospodarowania wieży, tak abym możliwym było zachowanie jej jako dziedzictwa minionych czasów dla mieszkańców Miasta i Gminy Buk. Ograniczenia budżetowe oraz skala wymaganych nakładów finansowych w zasadniczy sposób przekracza zdolności finansowe Spółki, dlatego też budynek więzy ciśnień powinien wrócić do właściciela”.

 

Reasumując: Miasto i Gmina Buk podejmuje działania, aby odzyskać budynek wieży ciśnień od ZGK i ubiegać się o fundusze zewnętrzne na rewitalizację całego zabytkowego kompleksu wodociągowego i urządzenie nowych ogólnodostępnych terenów zielonych. Przypominam, że w poprzedniej kadencji były możliwości starania się o dofinansowanie do remontów tych obiektów, ale gmina nie skorzystała z tego i nie ubiegała się o granty.

 

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Paweł Adam

źródło: www.buk.gmina.pl
Przeczytaj również
Popularne